Domov mládeže

  • samostatné školské zařízení s právní subjektivitou s kapacitou 700 lůžek
  • poskytuje ubytování a řadu zájmových činností žákům středních škol
  • spoluvytváří zázemí i pro žáky základních škol se sportovní přípravou
  • zabezpečuje zázemí potřebné pro studium včetně možnosti využívání dalších mimoškolních aktivit
  • aktivně spolupracuje se zákonnými zástupci, školami a dalšími partnery a v součinnosti s nimi dotváří výchovně vzdělávací působení
  • vede žáky k zodpovědnosti, samostatnosti
  • spolu se školou připravuje žáky pro budoucí život

© 2024, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice – všechna práva vyhrazena