Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)

v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“)

Podání oznámení

  • ústně v kanceláři sekretariátu na adrese:
Domov mládeže a školní jídelně Pardubice
Rožkova 331, Zelené Předměstní
530 02 Pardubice  

O podaném oznámení bude sepsán písemný záznam, případně bude se souhlasem oznamovatele pořízen zvukový záznam oznámení.

  • písemně na shodnou adresu jako ústní podání s označením obálky „NEOTVÍRAT – pouze do rukou příslušné osoby“, případně vhozením obálky do schránkys označením „Whistleblowing“ umístněné u sekretariátu DM a ŠJ Pardubice.
  • telefonicky na telefonním čísle +420 466 330 774. Telefonický hovor bude se souhlasem oznamovatele nahráván.

Pověřené osoby 

  • Bc. Roman Pachovský – osoba pověřená přijímat oznámení
  • Petra Táborská DiS. –  zástupce pověřené osoby

Další informace

© 2024, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice – všechna práva vyhrazena