VÝZVA K PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY K UBYTOVÁNÍ pro šk. rok 2022/23

Dokument výzvy ke stažení zdePřihláška a další dokumenty zde

Domov mládeže a školní jídelna Pardubice vyzývá zájemce k podání přihlášek k umístění do domova mládeže v Domově mládeže a školní jídelně Pardubice. Přihlášky žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol, výjimečně žáků základních škol přijímá Domov mládeže a školní jídelna Pardubice do 31.5.2022.

Právní předpisy uplatněné pro přijímání žáků a studentů k umístění do domova mládeže (dále DM)

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, v platném znění
 • vnitřní předpis Pravidla pro umísťování žáků a studentů k ubytování, aktuální pro školní rok, (dále Pravidla)
 • další právní předpisy vyplývající z nastalé situace

Podmínky pro umístění žáka nebo studenta vyšší odborné školy do DM

 • řádně vyplněná a podaná přihláška včetně povinné přílohy
 • žák nebo student se vzdělává na škole nebo bude v okamžiku nástupu k ubytování přijat k souvislému vzdělávání na střední nebo vyšší odborné škole, výjimečně základní škole
 • splní další podmínky pro přijetí stanovených vnitřním předpisem Pravidla pro umísťování žáků a studentů k ubytování

Termín nástupu k ubytování

 • středa 31. 8. 2022 od 14:00 do 19:00 hodin. Platí pro nové žáky, kteří v DM nebyli ubytovaní (většinou žáci 1. ročníků středních škol).
 • středa, čtvrtek – ostatní

Nástup k ubytování

 • na základě vydaného rozhodnutí ředitelky o umístění k ubytování
 • rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na základní, střední a vyšší odborné škole. Pokud škola nevydala potvrzení o přijetí ke studiu, domov mládeže si potvrzení vyžádá hromadně.
 • úhrada úplaty za ubytování do 15. dne předcházejícího měsíce (pro nástup od září do 15. srpna
 • souhlasné prohlášení zákonného zástupce nebo zletilého žáka
 • 2 fotografie odpovídající aktuální podobě o velikosti 3,5 x 4,5 cm

Úplata za ubytování a stravování

Úplata za ubytování pro školní rok 2022/2023 je stanovena ve výši 1.600,- Kč měsíčně. Žáci platí pobyt bez ohledu na počet nocí/dnů strávených v domově mládeže v daném měsíci. U bankovního převodu je nutné dbát na to, aby platba byla připsaná na účtu domova nejpozději do 15. dne předchozího měsíce, tzn. do 15. srpna za měsíc září. DODRŽUJTE PŘIDĚLENÉ VARIABILNÍ SYMBOLY!

Pro využívání stravovacích služeb zřizuje DM individuální stravovací účet s vlastním přístupem. Účet je zřizován po připsání první platby pod přiděleným variabilním symbolem. Objednávku stravy lze provést na www.strava.cz nebo dle instrukcí na http://www.dmpce.cz/skolni-jidelna (kód zařízení: 3717, uživatel: Příjmení a Jméno, heslo: variabilní symbol pro stravu) nejdříve od 20. 8. 2022 a nejpozději do 14:00 hodin předcházejícího pracovního dne, tj. do 31. 8. 2022.

Objednávku stravy lze učinit jen tehdy, pokud je dostatečná výše finančních prostředků na účtu. Čip bude předán skupinovým vychovatelem v den nástupu, vratná záloha ve výši 115,- Kč bude odečtena při první Vaší platbě. Cenu stravy určuje Vnitřní řád školní jídelny, příloha č. 1.

Úhrada úplaty za ubytování a stravování

je možná převodem z účtu, vkladem na přepážce banky. Používejte účty a variabilní symboly, které jsou uvedeny na přední straně rozhodnutí.

UBYTOVÁNÍ

Fio,a.s. číslo účtu: 2301474663/2010 var.symbol: 1 + evidenční číslo žáka
(viz rozhodnutí o umístění do domova mládeže)

STRAVOVÁNÍ

Komerční banka, a.s. číslo účtu: 42139561/0100 var.symbol: evidenční číslo
(viz rozhodnutí o umístění do domova mládeže)

Předpokládaný harmonogram přijímacího řízení

22.2.2022 Výzva k podání přihlášek k ubytování
31.5.2022 Příjem přihlášek k umístění do domova mládeže
od 1.6.2022 Oznámení uchazečům o zahájení řízení ve věci rozhodnutí k ubytování
(potvrzení přihlášky a přidělení registračního čísla na sdělené elektronické adresy)
do 10.6.2022 Shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí
10.6.2022 Vyhodnocení podkladů rozhodnutí a oznámení rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti, zveřejněním na úřední desce
do 15.6.2022 Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
do 30.6.2022 Vydání a doručení rozhodnutí k ubytování

Dodržení harmonogramu závisí na technickém zpracování objemu dat. Bude aktualizováno na úřední desce.

Kontaktní údaje pro podání přihlášky včetně povinné přílohy

Adresa podatelny: 
Domov mládeže a školní jídelna Pardubice
Rožkova 331, Zelené Předměstí
530 02 Pardubice
Elektronicky:
e-mail:prihlaska@dmpce.cz - formát PDF (sken) s následným doručením originálu (podpis) v listinné podobě

datová schránka:  q6r6p6m

Výsledky přijímacího řízení

Ředitelka zveřejní seznam přijatých uchazečů dle harmonogramu na webových stránkách www.dmpce.cz a současně budou vyvěšeny na úřední desce Domova mládeže a školní jídelny Pardubice, Rožkova 331, 530 02 Pardubice. Uchazeči vystupují pod registračními čísly, která obdrží spolu s dalšími informacemi elektronicky na uvedené e-mailové adresy v přihlášce. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno písemně.

Potřebné informace a další podmínky pro pobyt v DM, seznámení se s vnitřním řádem DM a dalšími dokumenty získáte prostřednictvím webových stránek www.dmpce.cz .

Pardubice 22.2.2022

Mgr. Bc. Alena Krabcová

ředitelka

© 2024, Domov mládeže a školní jídelna Pardubice – všechna práva vyhrazena